MZR
Cbs de Slotschool heeft een eigen medezeggenschapsraad (MZR).
Deze bestaat uit 6 personen.
De MZR overlegt met de directie.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de raad advies- of instemmingsrecht.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:
  • Onderwijskundige ontwikkelingen
  • De besteding van de gelden
  • Invoering van nieuwe onderwijsmethodes
  • Vakanties en vrije dagen

De MZR bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:
  • Alice de Boer
  • Wiep Spoelstra
  • Jan Stok (GMR-lid)
Personeelsgeleding:
  • Pytsje Ferwerda (voorzitter)
  • Marijke Bloembergen
  • vacant
Klik hier om naar de SharePoint van de MZR te gaan.
Hieronder staan de jaarverslagen.
GMR
Elke school van de vereniging heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MZR). De raad bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden van de school. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit 14 leden. In de raad zijn niet alle scholen vertegenwoordigd.
De MZR behandelt zaken die voor de eigen school belangrijk zijn, de GMR is er voor de bovenschoolse - en verenigingsaangelegenheden.
De MZR en GMR werken aan de hand van een vastgesteld reglement. Daarnaast hanteren wij een basisstatuut Medezeggenschap.

De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor personeel en ouders. De vergaderdata zijn voor het gehele schooljaar vastgesteld en worden via de websites van de scholen (MZR) en de vereniging (GMR) bekend gemaakt.
Activiteitencommissie
Van de activiteitencommissie……

Tijdens een schooljaar vinden er regelmatig activiteiten plaats waar extra hulp bij nodig is. Naast de klassenouders per klas is er daarom al jaren op de Slotschool de Activiteitencommissie actief. In wisselende samenstelling (er wordt gerouleerd: na een periode van ongeveer 4 jaar gaat er een ouder uit de commissie en wordt er een nieuwe ouder welkom geheten) zijn we beschikbaar om te helpen.

Zo zijn er in een schooljaar meerdere activiteiten waar de activiteitencommissie bij ondersteunt. Zo is dat bijvoorbeeld in de decembermaand het bezoek van Sinterklaas op school en de kerstviering. Elk schooljaar helpen we op de avonden van de 10minutengesprekken, de musical van groep 8, de laatste schooldag, het schoolontbijt, festiviteiten rondom de kermis(spelletjes), Koningsdag enzovoorts.

Een aantal keer per jaar vergaderen we op maandagavond, waarbij we aan de hand van de jaarkalender bekijken welke activiteiten er zijn en hoe we een aantal taken kunnen verdelen. Vanuit het team zijn Karin van der Plaats, Alina Schaap en Geartsje Stok vertegenwoordigd en ook aanwezig bij de vergaderingen.

We hebben elk jaar een gezellig en goed schooljaar met veel gezellige activiteiten.

Namens de activiteitencommissie,

Yvonne Trap, Tietsia Veenstra, Monique Machiela, Jacqueline van der Feen, Irma Schat, Esther van der Meer, Esther Beimers, Doutzen Oppers & Alice de Boer


Klassenouder
Elke groep heeft een klassenouder. Dit is het aanspreekpunt voor de leerkracht bij de organisatie van activiteiten/ uitjes van de eigen groep.
Vereniging CBO-NWF

CBO Noardwest FrysLân bestaat uit 18 scholen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Op de verenigingssite vindt u een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.
Klik hiernaast voor onze advertentie, of download 'm hier als PDF. 


Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.